Convocat el VII Concurs Joci Jove de Relat Breu

 

vii-concurs-joci-jove-de-relats-breus

VII CONCURS JOCI JOVE DE RELAT BREU

BASES

L’Ajuntament de Castelldefels convoca el setè Concurs Joci Jove de Relat Breu, en el marc del Pla

Educatiu d’Entorn i del Pla de Lectura de la ciutat, per tal de fomentar l’esperit creatiu del jovent de 12 a

18 anys.

Objecte: L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions de participació i concessió de premis del VI

Concurs Joci Jove de Relat Breu en les diferents categories que s’estableixen a continuació.

1r. Hi poden participar totes les persones de 12 a 18 anys residents a Castelldefels. Per participar-hi, s’han d’adreçar al Punt d’Informació Juvenil.

2n. Les categories del concurs són:

a. Modalitat 1: Relat breu en llengua catalana

b. Modalitat 2: Relat breu en llengua castellana

3r. El relat ha de ser original i inèdit i no ha d’haver passat per cap altre concurs. Ha de tenir una extensió

màxima de 5 pàgines, en format DIN A4, i ha d’estar mecanografiat a doble espai, per una sola cara, amb

lletra Arial de mida 12.

4t. Cada participant podrà presentar un únic relat original en una única categoria.

5è. El tema és lliure.

6è. Els originals s’han de portar en un suport informàtic (CD, Pendrive, targeta de memòria…) i impresos

per duplicat. S’han de lliurar dins d’un sobre tancat amb el pseudònim, el títol de l’obra i la categoria a la

qual s’opta.

Dins d’aquest sobre, se n’inclourà un altre amb les dades personals de l’autor o l’autora: fotocòpia DNI,

nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, adreça i títol de l’obra amb el pseudònim.

7è. El sobre tancat s’ha de lliurar en mà al Punt d’Informació Juvenil, situat a la primera planta del Centre

Frederic Mompou, a la plaça Joan XXIII, s/n (Castelldefels).

8è. El premi del VII Concurs Joci Jove de Relat Breu que s’estableix per a cada modalitat consta de:

1r premi: per al guanyador o guanyadora de la modalitat, que rebrà un xec val de 100€ per

bescanviar en una llibreria o papereria col·laboradora.

2n premi: per a la persona finalista de la modalitat, que rebrà un xec val de 50€ per bescanviar en

una llibreria o papereria col·laboradora

La organització comunicarà als guanyadors els establiments col·laboradors en els que es podrà bescanviar

el val de premi.

9è. El termini de presentació de les obres finalitzarà a les 20 hores del divendres 8 d’abril de 2016

10è. El jurat estarà integrat per 5 persones:

2 tècnics/ques de l’Àrea de Joventut

1 Representant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

Un/a expert/a en literatura.

Un/a Jove escriptor/a.

11è. El jurat es reunirà el 15 d’abril per decidir els guanyadors o les guanyadores dels premis de les

diferents modalitats. La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà declarar desert qualsevol dels premis.

El jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases.

La decisió del jurat es donarà a conèixer a la pàgina web de Joventut, www.jovesdecastelldefels.cat i al

facebook de Joventut, www.facebook.com/jovesdecastelldefels, i es notificarà per correu electrònic o per

telèfon als guanyadors o les guanyadores, que estan obligats a assistir a l’acte de lliurament de premis.

12è. El lliurament de premis del VII Concurs Joci Jove de Relats Breus s’efectuarà dins dels actes

previstos per la celebració de Sant Jordi en data i lloc per confirmar. La no-assistència a l’acte, excepte

per causes de força major, suposarà la renúncia al premi.

13è. Les obres premiades quedaran a disposició de l’Ajuntament de Castelldefels, que es reserva el dret

de publicar-les. La resta d’obres romandran a disposició dels autors o autores al Punt d’Informació, durant

el termini d’1 mes a partir de la data de lliurament de premis. Transcorregut aquest període de temps es

destruiran.

14è. La participació en aquest concurs suposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

Més informació:

Punt d’Informació Juvenil

Centre Frederic Mompou, 1a planta, plaça Joan XXIII, s/n

Tel. 936 364 144

Correu electrònic: punt_informacio@castelldefels.org

Pàgina web: www.jovesdecastelldefels.org

Facebook: www.facebook.com/jovesdecastelldefels

Convocado el VII Concurso Joci Jove de Relatos Breves

 vii-concurs-joci-jove-de-relats-breus

VII CONCURSO JOCI JOVEN DE RELATO BREVE

BASES

El Ayuntamiento de Castelldefels convoca el séptimo Concurso Joci Jove de Relato Breve, en el marco del Plan Educativo de Entorno y del Plan de Lectura de la ciudad, para fomentar el espíritu creativo de la juventud de 12 a 18 años.

Objeto: El objeto de estas bases es establecer las condiciones de participación y concesión de premios del VII Concurso Joci Jove de Relato Breve en las diferentes categorías que se establecen a continuación.

1.º Pueden participar todas las personas de 12 a 18 años residentes en Castelldefels. Para participar, se tienen que dirigir al Punto de Información Juvenil.

2.º Las categorías del concurso son:

a. Modalidad 1: Relato breve en lengua catalana

b. Modalidad 2: Relato breve en lengua castellana

3.º El relato tiene que ser original e inédito y no tiene que haber pasado por ninguno otro concurso. Tiene que tener una extensión máxima de 5 páginas, en formato DIN A4, y tiene que estar mecanografiado en doble espacio, por una suela cara, con letra Arial de medida 12.

4.º Cada participante podrá presentar un único relato original en una única categoría.

5.º El tema es libre.

6.º Los originales se tienen que traer en un apoyo informático (CD, Pendrive, tarjeta de memoria…) e impresos por duplicado. Se tienen que entregar dentro de uno sobre cercado con el pseudónimo, el título de la obra y la categoría a la cual se opta. Dentro de este sobre, se incluirá otro con los datos personales del autor o la autora: fotocopia DNI, nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y título de la obra con el pseudónimo.

7.º El sobre cercado se tiene que entregar en mano en su punto de Información Juvenil, situado a la primera planta del Centro Frederic Mompou, a la plaza Joan XXIII, s/n (Castelldefels).

8.º El premio del VII Concurso Joci Jove de Relato Breve que se establece para cada modalidad consta de:
• 1º premi: para el ganador o ganadora de la modalidad, que recibirá un cheque vale de 100€ para intercambiar en una librería o papelería colaboradora.
• 2º premio: para la persona finalista de la modalidad, que recibirá un cheque vale de 50€ para intercambiar en una librería o papelería colaboradora.
La organización comunicará a los ganadores los establecimientos colaboradores en los que se podrá intercambiar el vale de premio.

9.º El plazo de presentación de las obras finalizará a las 20 horas del viernes 8 de abril de 2016.

10.º El jurado estará integrado por 5 personas:
• 2 técnicos/*ques del área de Juventud
• 1 Representante de la Biblioteca Central de Castelldefels.
• Uno/a experto/a en literatura.
• Uno/a Joven escritor/a.

11.º El jurado se reunirá el 15 de abril para decidir los ganadores o las ganadoras de los premios de las diferentes modalidades. La decisión del jurado será inapelable y podrá declarar desierto cualquiera de los premios.
El jurado resolverá todas las cuestiones no previstas en estas bases.
La decisión del jurado se dará a conocer en la página web de Juventud, www.jovesdecastelldefels.cat y en el facebook de Juventud, www.facebook.com/jovesdecastelldefels, y se notificará por correo electrónico o por
teléfono a los ganadores o las ganadoras, que están obligados a asistir al acto de entrega de premios.

12.º La entrega de premios del VII Concurso *Joci Joven de Relats Breves se efectuará dentro de los actos previstos por la celebración de Sant Jordi en fecha y lugar para confirmar. La no-asistencia al acto, excepto por causas de fuerza mayor, supondrá la renuncia al premio.

13.º Las obras premiadas quedarán a disposición del Ayuntamiento de Castelldefels, que se reserva el derecho de publicarlas. El resto de obras permanecerán a disposición de los autores o autoras en su punto de Información, durante el plazo de 1 mes a partir de la fecha de entrega de premios. Transcurrido este periodo de tiempo se destruirán.

14.º La participación en este concurso supone el conocimiento y la aceptación de estas bases.

 

Más información:

  • Punto de Información Juvenil – Centro Frederic Mompou, 1a planta, plaza Joan XXIII, s/n
  • Tel. 936 364 144
  • Correo electrónico: punto_informacio@castelldefels.org
  • Página web: www.jovesdecastelldefels.org
  • Facebook: www.facebook.com/jovesdecastelldefels