IX CONCURS JOCI JOVE DE RELATS BREUS

Ja tenim a tocar el concurs de relats breus joci jove, a continuació us deixem tota la info que necessiteu saber per poder participar en ell.

Participants: Joves de 12 a 18 anys que visquin o estudiïn a Castelldefels. Els menors d’edat hauran d’emplenar una autorització de menors.

Categories:

  • Modalitat 1: Relat Breu en Llengua Catalana
  • Modalitat 2: Relat Breu en Llengua Castellana

 

Normes:

El relat ha de ser original i inèdit, és a dir, no pot haver-se presentat en cap altre concurs.

La longitud màxima serà de 5 pàgines en format A4, per un únic costat, en lletra Arial 12 i amb doble interlineat .

Els participants poden presentar una única història a cadascuna de les categories.

El tema és lliure.

Format de presentació dels relats:

Els originals s’han de presentar dins un sobre tancat, amb pseudònim, el títol de l’obra i la categoria, en suport informàtic (CD, pendrive, targeta de memòria, etc.) i impresos per duplicat.

Dins d’aquest sobre hi haurà un altre amb les dades personals de l’autor: fotocopia del DNI, nom i cognom, telèfon i correu electrònic, títol de l’obra, pseudònim i l’autorització de menors en el cas que ho siguin.

Presentació de les obres:

Els relats s’hauran de presentar en el format anteriorment explicar a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) per registrar-la electrònicament a l’Ajuntament de Castelldefels.

L’OAC té el següent horari:

Dilluns a dijous: de 8:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:30 h

Divendres: de 8:00 a 14:00 h

Dissabte: de 10:00 a 13:00 h

Termini establerts:

El termini de presentació d’obres comença el dilluns 9 d’Abril, i finalitza el dilluns 16 d’Abril.

Els premis seran atorgats el dissabte 21 d’Abril, durant la Revetlla de Sant Jordi a la Biblioteca Ramón Fernandez Jurado.

Premis:

El concurs té els següents premis en espècie per la compra de llibres per a cadascuna de les categories:

  • 1er premi en modalitat de Relat Breu valorat en 100€
  • 2on premi en modalitat de Relat Breu valorat en 50€

Jurat:

El jurat està compost per 5 persones:

  • 2 tècnics/ques de la Regidoria de Joventut
  • 1 tècnic/a de la Regidoria de Cultura
  • 1 Representant de la Biblioteca Ramón Fernandez Jurado, de Castelldefels
  • Un/a expert/a en literatura

 Recuperació de les obres:

Les obres quedaran a disposició dels participants en el Punt d’Informació juvenil durant un mes des de la data d’entrega dels premis, després d’aquest termini, seran destruïts.

 

Per qualsevol questió o dubte podeu contactar amb el Casal de Joves per mitjà del telefòn 671045480 o bé per correu electrònic a casaldejoves@castelldefels.org.

 

cartell

IX CONCURSO JOCI JOVE DE RELATOS BREVES

Ya tenemos aqui el concurso de relatos breves joci jove, a continuación os dejamos toda la info que necesitáis saber para poder participar en él.

Participantes: Jóvenes de 12 a 18 años que vivan o estudien en Castelldefels. Los menores de edad tendrán que rellenar una autorización de menores.

Categorías:

  1. Modalidad 1: Relato Breve en Lengua Catalana
  2. Modalidad 2: Relato Breve en Lengua Castellana

Normas:

El relato tiene que ser original e inédito, es decir, no puede haberse presentado en ninguno otro concurso.

La longitud máxima será de 5 páginas en formato A4, por un único lado, en letra Arial 12 y con doble interlineado .

Los participantes pueden presentar una única historia a cada una de las categorías.

El tema es libre.

Formato de presentación de los relatos:

Los originales se tienen que presentar dentro de uno sobre cerrado, con pseudónimo, el título de la obra y la categoría, en apoyo informático (CD, pendrive, tarjeta de memoria, etc.) e impresos por duplicado.

Dentro de este sobre habrá otro con los datos personales del autor: fotocopia del DNI, nombre y apellido, teléfono y correo electrónico, título de la obra, pseudónimo y la autorización de menores en el supuesto de que lo sean.

Presentación de las obras:

Los relatos se tendrán que presentar en el formato anteriormente explicar a la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) para registrarlo electrónicamente en el Ayuntamiento de Castelldefels.

El OAC tiene el siguiente horario:

Lunes a jueves: de 8:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:30 h

Viernes: de 8:00 a 14:00 h

Sábado: de 10:00 a 13:00 h

Plazo establecidos:

El plazo de presentación de obras empieza el lunes 9 de Abril, y finaliza el lunes 16 de Abril.

Los premios serán otorgados el sábado 21 de Abril, durante la Verbena de Sant Jordi a la Biblioteca Ramón Fernandez Jurado.

Premios:

El concurso tiene los siguientes premios en especie por la compra de libros para cada una de las categorías:

1er premio en modalidad de Relato Breve valorado en 100€

2donde premio en modalidad de Relato Breve valorado en 50€

Jurado:

El jurado está compuesto por 5 personas:

2 técnicos/ques de la Concejalía de Juventud

1 técnico/a de la Concejalía de Cultura

1 Representante de la Biblioteca Ramón Fernandez Jurado, de Castelldefels

Uno/a experto/a en literatura

Recuperación de las obras:

Las obras quedarán a disposición de los participantes en el Punt de Información juvenil durante un mes desde la fecha de entrega de los premios, después de este plazo, serán destruidos.

 

Por cualquier questió o duda podéis contactar con el Casal de Jóvenes por medio del telefòn 671045480 o bien por correo electrónico a casaldejoves@castelldefels.org.

 

cartell