OBRIM INSCRIPCIONS CURS DE MONITORS DE FEBRER!

Per fi arriben les tan esperades inscripcions al curs de monitors del Kasal de Joves que fem al mes de juny!

El curs de monitors està dissenyat per aconseguir el Títol Oficial de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i juvenil.

Horari:

El curs comença el 8 de febrer fins el 6 d’abril i és els divendres de 16h a 20h i els dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 20h, excepte el día 2 de març que no hi haurà classe.

Continguts i estructura:

El curs de monitors/es s’impartirà en modalitat semi-presencial i s’estructurarà de la següent manera:

Etapa lectiva (100 hores presencials + 50 hores a distància*)

M1. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

M2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.

M3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure infantil i juvenil.

*Per accedir a la part a distància, l’alumne rebrà unes claus d’accés el primer dia de curs, i podrà realitzar la formació corresponent a cada mòdul en les dates estipulades a la presentació del curs amb el tutor/a.

Etapa pràctica (160 hores)

L’alumne haurà de buscar el centre de pràctiques, que haurà de ser una entitat o empresa que: tingui un director/a de lleure titulat/da, un equip de monitors/es i un grup d’infants estable i un projecte educatiu.

Al finalitzar les pràctiques, l’alumne haurà de lliurar la memòria de pràctiques.

Requisits per accedir: L’alumne ha de tenir els 18 anys complerts el primer dia de curs.

Avaluació:

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:
Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent a cada mòdul.
Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul i de la totalitat d’hores en la formació virtual
Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure

Titulació acreditativa.

Un cop finalitzat tot el procés, s’obté el diploma i el carnet de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil que atorga la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Preu del curs:

Els cost total del curs de monitors/es que realitzem és de 210 €. Aquest preu inclou les 150 hores lectives, el seguiment de les pràctiques, així com el servei de tutelatge de la memòria, i la correcció i avaluació de la mateixa.

Inscripcions:

Per poder fer les inscripcions es necessari portar:

  • Fotocopia del DNI

  • Pagament dels 210€ al Banc Sabadell al número de compte: ES72 0081 1596 86 0001014907

  • Fotografia de carnet

  • Inscripció complerta (la podeu descarregar aquí o agafar-la del kasal)

Dubtes o preguntes:

Si teniu qualsevol dubte o pregunta podeu contactar amb nosaltres per telèfon al 671045556, o bé per whatsapp al 600929652. També podeu trobar-nos al Kasal de Joves (pl. Joan XXIII, de 16h a 22h)

ABRIMOS INSCRIPCIONES CURSO MONITOR DE FEBRERO!

Por fin llegan las tan esperadas inscripciones al curso de monitores del Kasal de Jóvenes que hacemos al mes de junio!

El curso de monitores está diseñado para conseguir el Título Oficial de Monitor/a de Actividades de Educación en el Ocio Infantil y juvenil.

Horario:

El curso empieza el 8 de febrero hasta el 6 de abril, el horario es los viernes de 16h a 20h y el sábado de 10h a 14h y de 16h a 20h, excepto el 10 de marzo que no habrá clase.

Contenidos y estructura:

El curso de monitores/se se impartirá en modalidad semi-presencial y se estructurará de la siguiente manera:

Etapa lectiva (100 horas presenciales + 50 horas a distancia)

M1. Actividades de educación en el ocio infantil y juvenil.

M2. Procesos grupales y educativos en el ocio infantil y juvenil.

M3. Técnicas y recursos de animación en actividades de ocio infantil y juvenil.

Para acceder a la parte a distancia, el alumno recibirá unas claves de acceso el primer día de curso, y podrá realizar la formación correspondiente a cada módulo en las fechas estipuladas a la presentación del curso con el tutor/a.

Etapa práctica (160 horas)

El alumno tendrá que buscar el centro de prácticas, que tendrá que ser una entidad o empresa que: tenga un director/a de ocio titulado/da, un equipo de monitores/se y un grupo de niños estable y un proyecto educativo.

Al finalizar las prácticas, el alumno tendrá que entregar la memoria de prácticas.

 

Requisitos para acceder: El alumno tiene que tener los 18 años cumplidos el primer día de curso.

 

Evaluación:

Para obtener la titulación habrá que cumplir los siguientes requisitos:
Haber obtenido una calificación de apto en la etapa lectiva del curso habiendo superado las pruebas de evaluación correspondiente a cada módulo.
Haber obtenido una calificación de apto en la etapa de prácticas.
Haber asistido, como mínimo, al 85% de las horas presenciales de cada módulo y de la totalidad de horas en la formación virtual
Reunir las aptitudes y actitudes personales que comportan su idoneidad para cumplir la tarea de educador como monitor/a de ocio.

 

Titulación acreditativa.

Una vez finalizado todo el proceso, se obtiene el diploma y el carné de Monitor/a de Actividades de Educación en el Ocio Infantil y Juvenil que otorga la Dirección general de Juventud de la Generalitat de Cataluña.

 

Precio del curso:

El coste total del curso de monitores que realizamos es de 210 €. Este precio incluye las 150 horas lectivas, el seguimiento de las prácticas, así como el servicio de tutelaje de la memoria, y la corrección y evaluación de la misma.

 

Inscripciones:

Para poder hacer las inscripciones es necessesario trer:

  • Fotocopia del DNI

  • Pago de los 210€ en el Banc Sabadell en el número de cuenta: ES72 0081 1596 86 0001014907

  • Fotografía de carnet

  • Inscripción completa (la podéis descargar aquí o cogerla del kasal)

 

Dudas o preguntas:

Si tenéis cualquier duda o pregunta podéis contactar con nosotros por teléfono al 671045556, o bien por whatsapp al 600929652. También podéis Encontrarnos en el Kasal de Jóvenes (pl. Joan XXIII, de 16h a 22h)