NOVA EDICIÓ DEL CONCURS DE RELATS BREUS

 

XX CONCURS JOCI JOVE DE RELATS BREUS 2019

 

Participants: Joves de 12 a 18 anys que visquin o estudiïn a Castelldefels. Els menors d’edat hauran d’emplenar una autorització de menors que s’adjunta a aquest correu.

 

Categories:

  1. Modalitat 1: Relat Breu en Llengua Catalana
  2. Modalitat 2: Relat Breu en Llengua Castellana

 

Normes:

El relat ha de ser original i inèdit, és a dir, no pot haver-se presentat en cap altre concurs.

La longitud màxima serà de 5 pàgines en format A4, per un únic costat, en lletra Arial 12 i amb doble interlineat .

Els participants poden presentar una única història a cadascuna de les categories.

El tema és lliure.

 

Presentació dels relats:

Enguany, la presentació de les obres es farà en format telemàtic a través de: www.castelldefels.org/ca/relatsBreus

Els menors d’edat hauran de presentar l’autorització de menors, que poden descarregar al mateix enllaç.

 

Termini establerts:

El termini de presentació d’obres comença el dilluns 18 de març, i finalitza el divendres 12 d’Abril, a les 20h.

Queda pendent de confirmació el moment de l’entrega dels premis.

 

Premis:

El concurs té els següents premis en espècie per la compra de llibres per a cadascuna de les categories:

  • 1er premi en modalitat de Relat Breu valorat en 100€
  • 2on premi en modalitat de Relat Breu valorat en 50€

 

Jurat:

El jurat està compost per 5 persones:

  • 2 tècnics/ques de la Regidoria de Joventut
  • 1 tècnic/a de la Regidoria de Cultura
  • 1 Representant de la Biblioteca Ramón Fernandez Jurado, de Castelldefels
  • Un/a expert/a en literatura

 

Per qualsevol questió o dubte podeu contactar amb el Casal de Joves per mitjà del telefòn 671045480 o bé per correu electrònic a casaldejoves@castelldefels.org.

 

NOVA EDICIÓ DEL CONCURS DE RELATS BREUS

XX CONCURSO JOCI JOVE DE RELATOS BREVES2019

Participantes: Jóvenes de 12 a 18 años que vivan o estudien en Castelldefels.

Categorías:
a. Modalidad 1: Relato Breve en Lengua Catalana
b. Modalidad 2: Relato Breve en Lengua Castellana

Normas: 
El relato tiene que ser original e inédito, es decir, no puede haberse presentado en jefe otro concurso.
La longitud máxima será de 5 páginas en formato A4, por un único lado, en letra Arial 12 y con doble interlineado .
Los participantes pueden presentar una única historia a cada una de las categorías.
El tema es libre.

Presentación de los relatos:
Este año, la presentación de las obras se hará en formato telemático a través de: www.castelldefels.org/ca/relatsbreus
Los menores de edad tendrán que presentar la autorización de menores, que pueden descargar al mismo enlace.

Plazo establecido: 
El plazo de presentación de obras empieza el lunes 18 de marzo, y finaliza el viernes 12 de Abril, a las 20h.
Queda pendiente de confirmación el momento de la entrega de los premios.

Premios: 
El concurso tiene los siguientes premios en especie por la compra de libros para cada una de las categorías:
• 1.º premio en modalidad de Relato Breve valorado en 100€
• 2.º premio en modalidad de Relato Breve valorado en 50€

Jurado:
El jurado está compuesto por 5 personas:
• 2 técnicos/ques de la Concejalía de Juventud
• 1 técnico/a de la Concejalía de Cultura
• 1 Representante de la Biblioteca Ramón Fernandez Jurado, de Castelldefels
• Uno/a experto/a en literatura

Para cualquier cuestión o duda podéis contactar con el Casal de Jóvenes por medio del telefono 671045480 o bien por correo electrónico a casaldejoves@castelldefels.org.