Convocat el VII Concurs Joci Jove de Relat Breu

 

vii-concurs-joci-jove-de-relats-breus

VII CONCURS JOCI JOVE DE RELAT BREU

BASES

L’Ajuntament de Castelldefels convoca el setè Concurs Joci Jove de Relat Breu, en el marc del Pla

Educatiu d’Entorn i del Pla de Lectura de la ciutat, per tal de fomentar l’esperit creatiu del jovent de 12 a

18 anys.

Objecte: L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions de participació i concessió de premis del VI

Concurs Joci Jove de Relat Breu en les diferents categories que s’estableixen a continuació.

1r. Hi poden participar totes les persones de 12 a 18 anys residents a Castelldefels. Per participar-hi, s’han d’adreçar al Punt d’Informació Juvenil.

2n. Les categories del concurs són:

a. Modalitat 1: Relat breu en llengua catalana

b. Modalitat 2: Relat breu en llengua castellana

3r. El relat ha de ser original i inèdit i no ha d’haver passat per cap altre concurs. Ha de tenir una extensió

màxima de 5 pàgines, en format DIN A4, i ha d’estar mecanografiat a doble espai, per una sola cara, amb

lletra Arial de mida 12.

4t. Cada participant podrà presentar un únic relat original en una única categoria.

5è. El tema és lliure.

6è. Els originals s’han de portar en un suport informàtic (CD, Pendrive, targeta de memòria…) i impresos

per duplicat. S’han de lliurar dins d’un sobre tancat amb el pseudònim, el títol de l’obra i la categoria a la

qual s’opta.

Dins d’aquest sobre, se n’inclourà un altre amb les dades personals de l’autor o l’autora: fotocòpia DNI,

nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, adreça i títol de l’obra amb el pseudònim.

7è. El sobre tancat s’ha de lliurar en mà al Punt d’Informació Juvenil, situat a la primera planta del Centre

Frederic Mompou, a la plaça Joan XXIII, s/n (Castelldefels).

8è. El premi del VII Concurs Joci Jove de Relat Breu que s’estableix per a cada modalitat consta de:

1r premi: per al guanyador o guanyadora de la modalitat, que rebrà un xec val de 100€ per

bescanviar en una llibreria o papereria col·laboradora.

2n premi: per a la persona finalista de la modalitat, que rebrà un xec val de 50€ per bescanviar en

una llibreria o papereria col·laboradora

La organització comunicarà als guanyadors els establiments col·laboradors en els que es podrà bescanviar

el val de premi.

9è. El termini de presentació de les obres finalitzarà a les 20 hores del divendres 8 d’abril de 2016

10è. El jurat estarà integrat per 5 persones:

2 tècnics/ques de l’Àrea de Joventut

1 Representant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

Un/a expert/a en literatura.

Un/a Jove escriptor/a.

11è. El jurat es reunirà el 15 d’abril per decidir els guanyadors o les guanyadores dels premis de les

diferents modalitats. La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà declarar desert qualsevol dels premis.

El jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases.

La decisió del jurat es donarà a conèixer a la pàgina web de Joventut, www.jovesdecastelldefels.cat i al

facebook de Joventut, www.facebook.com/jovesdecastelldefels, i es notificarà per correu electrònic o per

telèfon als guanyadors o les guanyadores, que estan obligats a assistir a l’acte de lliurament de premis.

12è. El lliurament de premis del VII Concurs Joci Jove de Relats Breus s’efectuarà dins dels actes

previstos per la celebració de Sant Jordi en data i lloc per confirmar. La no-assistència a l’acte, excepte

per causes de força major, suposarà la renúncia al premi.

13è. Les obres premiades quedaran a disposició de l’Ajuntament de Castelldefels, que es reserva el dret

de publicar-les. La resta d’obres romandran a disposició dels autors o autores al Punt d’Informació, durant

el termini d’1 mes a partir de la data de lliurament de premis. Transcorregut aquest període de temps es

destruiran.

14è. La participació en aquest concurs suposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

Més informació:

Punt d’Informació Juvenil

Centre Frederic Mompou, 1a planta, plaça Joan XXIII, s/n

Tel. 936 364 144

Correu electrònic: punt_informacio@castelldefels.org

Pàgina web: www.jovesdecastelldefels.org

Facebook: www.facebook.com/jovesdecastelldefels